Free HTML5 Bootstrap template
แบบกล่อง บรรจุขนมจำนวน 6 ชิ้น (ขนมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm.) ขนาด 80g.
Free HTML5 Bootstrap template
แบบแพ็คถุงใส บรรจุขนมจำนวน 6 ชิ้น (ขนมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm.) ขนาด 80g.
Free HTML5 Bootstrap template
แบบชิ้นเดียว บรรจุขนมจำนวน 1 ชิ้น (ขนมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm.)
Free HTML5 Bootstrap template
แบบกระปุก (ขนมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-4 cm.) ขนาด 60g.
Free HTML5 Bootstrap template
แบบตะกร้าหวาย #1 บรรจุขนมจำนวน 25-30 ชิ้น (ขนมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm.)
Free HTML5 Bootstrap template
แบบตะกร้าหวาย #2 บรรจุขนมจำนวน 25-30 ชิ้น (ขนมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm.)